Aktualności


Całodobowa Infolinia dla Obywatela
w sprawach kwarantanny i zdrowia


+48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online?
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 są dostępne pod adresem:


https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedziSzczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

W dniach 28 września – 7 października 2020r. na obszarze województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka zostanie rozrzucona z samolotów. Szczepienie w roku 2020 obejmie całe województwo świętokrzyskie poza powiatem koneckim i skarżyskim.Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2ZASADY KWARANTANNY na granicy RP
(wg. ustaleń WSSE Kielce - 18.05.2020 r.)

W związku z licznymi pytaniami dot. obecnych przepisów o kwarantannie, informuję, ze w dniu wczorajszym tj. 17.05 2020 roku konsultowano sprawę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. MSZ jednoznacznie poinformowało, że to Straż Graniczna decyduje na kogo nakładana jest kwarantanna.

Straż Graniczna tel. + 48 22 500 41 49
(w godz. 9.00-16.00)
Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-dla-zarzadzajacych-budynkami-mieszkalnymi/
Zalecenia dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z
przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów
wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej
oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 maja 2020r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567)
"ODMROŻENIE GOSPODARKI"


W linku poniżej zamieszczone zostały wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii.


https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branzKOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

W BUSKU – ZDROJU DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ NA TERENIE

POWIATU BUSKIEGO, PIŃCZOWSKIEGO 

I KAZIMIERSKIEGO

STAN  NA 25.09.2020 godz. 14.00
(ogółem/ostatnia doba)
LICZBA OSÓB PODDANYCH KWARANTANNIE  - 306/56
Powiat Buski: 86/13
Powiat Kazimierski: 172/30
Powiat Pińczowski: 48/13

LICZBA POTWIERDZONYCH ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM (SARS-CoV-2) - 160/3
Powiat Buski: 55/1

Powiat Kazimierski: 30/0
Powiat Pińczowski: 75/2

WYZDROWIAŁO: 132/4
Powiat Buski: 50/3
Powiat Kazimierski: 19/1
Powiat Pińczowski: 63/0

LICZBA ZGONÓW Z POWODU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM (SARS-CoV-2) - 4/0
Powiat Buski: 1/0
Powiat Pińczowski: 3
/0KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W BUSKU – ZDROJU DOTYCZĄCY OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY PO PRZEKROCZENIU GRANICY PAŃSTWOWEJ


Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1356) osoba przekraczająca granicę państwową, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016r., str. 1, z późn. zm. 2), jest obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi, z zastrzeżeniem, że kwarantanna ulega zakończeniu po 24 godzinach od zamieszczenia przez medyczne laboratorium diagnostyczne w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych.

Na podstawie § 5 ust. 1 w/w rozporządzenia osoba poddana obowiązkowi kwarantanny na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Informuje ona Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają. Informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)
OPINIA
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
z dnia 2 kwietnia 2020r. dotycząca dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie, skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania.


Pomoc osobom w kwarantanniegrafika: www.gov.pl


Raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2” zawiera wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 (tj. miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby z potwierdzonym COVID-19), np. pokoje, urzędy, środki transportu, szkoły itp.

Autorzy ww. dokumentu, w celu odkażenia wskazanych miejsc zalecają m.in. zastosowanie 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem. Natomiast w przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, rekomendowane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem).
Ponadto w ww. dokumencie wskazano inne skuteczne, przeciw różnym koronawirusom, substancje wraz z ich stężeniami (np. izopropanol, aldehyd glutarowy, chlorek sodu).
Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że zostało skierowane pismo do Pana Grzegorza Cessaka - Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z prośbą o sporządzenie i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odrębnego wykazu preparatów służących do dezynfekcji w przestrzeni publicznej (powierzchni ulic, wiat przystankowych, ogólnodostępnych powierzchni dotykowych itp.), w tym zasad stosowania preparatu, a także koniecznego stężenia roztworów i czasu kontaktu, jeżeli wymaga tego procedura dezynfekcji.


Raport Techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
"Interim guidance for environmental
cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2"


INFORMACJA GIS


Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność - zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla SENIORÓW

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
grafika: gis.gov.pl


Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, prezentuje poniżej swoje stanowisko.Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

DLA BRANŻY HANDLOWEJ

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem


Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

DLA OBIEKTÓW HOTELARSKICH

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z  PÓŁNOCNYCH WŁOCH


(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

    * bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    * lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

   1. a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
   2. b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
    * bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
    * lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.
Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorych zakaźnych

Wymagania dotyczące pobrania i transportu materiału do badań metodą RT-PCR w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; 2019nCOV - Wuhan Chiny).
PATENT NA BEZPIECZNE FERIE


Ferie to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską i zabawą na świeżym powietrzu.
W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi udostępniamy ulotkę informacyjną „Patent na bezpieczne ferie” opracowaną przez Główny Inspektorat Sanitarny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ